De Profeten Dawoed en Soeleiman ( 3alayhoema salam)

Verhalen over de profeten alayhum Assalam.

De Profeten Dawoed en Soeleiman ( 3alayhoema salam)

Ongelezen berichtdoor darsalam » 20 jan 2008 20:46

De Qor’aan verhaalt, hoe alle profeten afwijzing, vernedering en verdrijving te verduren kregen, in handen van de gemeenschappen, waar ze naartoe waren gestuurd. Ook wordt de straf, de vernietiging en de ondergang beschreven, die op deze gemeenschappen neerdaalde, als ze hun profeten afwezen, hen bespotten, en aanslagen op hun levens beraamden – zoals je gelezen hebt in de verhalen van de profeten, die al verteld zijn.

De Qor’aan noemt Allahs gunsten
De Qor’aan noemt vaak Allahs gunsten. Soms wordt er uitvoerig en soms in het kort stilgestaan bij de gunsten, die Hij aan veel van Zijn profeten schonk, met inbegrip van Dawoed, Soeleiman, Ajoeb, Joenos, Zakariya en Jahja (Allemaal profeten van het volk van Israël. De profeet Dawoed is de vader van de Profeet Soeleiman).

Allah maakte Dawoed en Soeleiman sterk in hun land en gaf hen een groot koninkrijk. Hij gaf hen kennis, en onderwees hen vele dingen, die andere mensen niet kunnen. Sterke en brutale mensen, en dieren en dingen, waar niet eenvoudig mee om te gaan was, werden aan hen onderworpen.

Hij zei: ‘En Wij gaven kennis aan Dawoed en Soeleiman. Zij zeiden: ‘Alle eer behoort aan Allah, Die ons boven veel van Zijn dienaren heeft uitgetild.’ En Soeleiman volgde Dawoed op en hij zei: ‘O mensen, mij is de taal van de vogels geleerd, en mij werd alles geschonken. Dit is inderdaad een duidelijke gunst (van Allah).’ (27:15,16)
Allahs gunst aan Dawoed
En aan Dawoed onderwiep Allah de bergen en de vogels. Dezen lieten zijn lofzangen op Allah weerklinken en gaven hem antwoord in een magnifiek lied. Hij leerde hem de kunst om maliënkolders (zijn harnassen van ijzeren ringetjes, ter bescherming bij een aanval) te maken, en Hij maakte ijzerwerk gemakkelijk voor hem.

En Wij schonken Dawoed overvloed van Onszelf en zeiden: ‘O bergen’ en ‘O vogels, verheerlijkt Allah met hem!’ En Wij maakten het ijzer week voor hem, en zeiden: ‘Maak maliënkolders van volle lengte en meet de schakels af. Doe goede werken, want Ik zie alles wat gij doet.’ (34:10,11)

En Hij zei ook: ‘En Wij geboden de bergen en de vogels om samen met Dawoed Allahs heerlijkheid te loven. En Wij warenhet Die dat deden. En Wij leerden hem de kunst om maliënkolders voor jullie te maken, opdat dezen jullie zouden beschermen tegen aanvallen. Zullen jullie dan niet dankbaar zijn?’ (21:79,80)
. يارب أنت رجائي وفيكَ أحسنتُ ظنّي يارب فاغفرْ ذنوبي وعافني واعفُ عنّي العفو منكَ إلهي والذنبُ قد جاء منّي والظنُّ فيك جميلٌ حقّق بفضلك ظن
Avatar gebruiker
darsalam
Administrator
 
Berichten: 4458
Geregistreerd: 15 dec 2004 23:46
Woonplaats: في أرض الله
Moslim(a): ja

Re: De Profeten Dawoed en Soeleiman ( 3alayhoema salam)

Ongelezen berichtdoor darsalam » 20 jan 2008 20:56

Allahs gunst aan Soeleiman
Aan Soeleiman onderwierp Allah de winden. Zij bliezen op zijn bevel en droegen hem van plaats naar plaats, zodat hij snel op zijn bestemming kwam. Allah onderwierp aan hem ook de sterke en slimme djinns, en de opstandige satans. Ze gehoorzaamden aan zijn bevel, en voerden zijn bouwplannen uit.

En Wij maakten de wind aan Soeleiman onderdanig, de stormwind, die op zijn bevel spoedde naar het land, dat Wij gezegend hebben. En Wij bezitten kennis van alle dingen. En sommige satans doken voor hem (naar parels), en deden andere arbeid. En Wij waren het, die over hen waakten. (21:81-82)

En aan Soeleiman onderwierpen Wij de wind; de ochtendroute was een maand reizen en de avondroute was een maand reizen. En Wij deden een stroom van koper voor hem vloeien. En er waren djinns, die op het bevel van zijn Heer voor hem werkten. Maar wie van hen afweek van Ons bevel, die deden Wij de straf van het brandende vuur ondergaan. Ze maakten voor hem wat hij maar wilde: paleizen en standbeelden, waterreservoirs en grote pannen. ‘Doe jullie werk, volk van Dawoed, in dankbaarheid.’ Maar slechts weinigen van Mijn dienaren zijn dankbaar. (34:13)


Scherp verstand en diep inzicht
Soeleimans intelligentie en zijn rechtvaardige oordeel werden in een zaak bewezen, die voor zijn edele vader werd voorgelegd. Er was een wijngaard vol met wijnstokken, die beladen waren met druiven. Een paar schapen, die van iemand anders waren, kwamen in de wijngaard en maakten haar kapot. Dawoed oordeelde, dat de schapen aan de eigenaar van de wijnstokken gegeven moesten worden, bij wijze van vergoeding. Soeleiman zei: ‘Dat is niet het meest rechtvaardige oordeel , profeet van Allah.’ Dawoed vroeg: ‘Hoe moet het dan luiden?’ Soeleiman zei: ‘Geef de wijnstokken aan de eigenaar van de schapen, en laat hem ze terugbrengen in hun vroegere staat. Geef de schapen aan de eigenaar van de wijnstokken, zodat hij daarvan kan profiteren, totdat zijn wijnstokken weer in een goede toestand hersteld zijn. Dan zullen de wijnstokken teruggegeven worden aan de eigenaar, en de schapen zullen teruggegeven worden aan de eigenaar.’

Allah gaf hem een scherp verstand en een diep inzicht. Allah zei:

En toen Dawoed en Soeleiman rechtspraken over het veld, waar de schapen van de mensen ‘s nachts graasden; toen waren Wij getuige van hun oordeel. Wij schonken Soeleiman begrip van de zaak, en aan allebei schonken Wij wijsheid en kennis. (21:78 )


Soeleiman kent de taal van de vogels en de dieren
De Qor’aan vertelt een prachtig verhaal, dat Soeleimans wijsheid illustreert, in zijn beheer van het koninkrijk en zijn ontzagwekkende macht.

Het laat zien hoe Allah het geluk van deze wereld en het hiernamaals voor hem bij elkaar bracht. Soeleimans koninkrijk versterkte zijn werk als profeet en boodschapper van de ware godsdienst.

Soeleiman kende de taal van de vogels en de dieren. Op een dag inspecteerde hij zijn legers van djinns, mensen, en vogels en reed langs hen in volle pracht en aanzien. Ze stonden perfect georganiseerd en opgesteld, onder het bevel van hun leiders. Soelieman kwam voorbij de vallei van de mieren. Eén van de mieren, die bang was dat de paardehoeven zijn stam zouden verpletteren, zonder dat Soeleiman en zijn legers er erg in zouden hebben, gebood de andere mieren om zich in hun nesten te verschuilen. Soeleiman hoorde en begreep dit. Omdat hij een profeet van Allah was, werd zijn reactie niet door trots of hoogmoed ingegeven. In plaats daarvan werd Soeleiman bewogen om Allah te prijzen, en was dankbaar voor zijn gunst. Smeekbedes en succes maken deel uit van een goede daad, en het wandelen op het pad van de oprechte dienaren van Allah.


Het verhaal van de hop
De hop was Soeleimans gids en zijn ogen om waterplaatsen voor hem te vinden, en kampeerterreinen voor de legers. Op een keer kon Soeleiman de vogel niet vinden, en dit ergerde hem. De hop bleef nogal lang weg, voor hij terugkwam met het nieuws voor Soeleiman: ‘Ik heb iets gezien, wat noch u of uw legers weten. Ik heb ware informatie over het koninkrijk van Sheba. Het is een enorm en uitgestrekt land. Maar ondanks de intelligentie en de vaardigheden van de mensen, en hun goede leiderschap, zag ik dat ze onwetend en dwaas zijn. Ze buigen voor de zon in plaats van voor Allah. Ze hebben geen begrip en zullen niet geleid worden naar de aanbidding van Allah alleen.’


Soeleimans uitnodiging aan de koningin van Sheba
Het deed de profeet van Allah verdriet om van zo’n koninkrijk te horen, met een volk dat hij niet kende. Zijn oproep tot de ware godsdienst had deze mensen niet bereikt, en daarom aanbaden ze nog steeds de zon. De ijver van het profeetschap bewoog hem om te schrijven naar deze afgodvererende koningin. Hij nodigde haar tot de islam en overgave uit, voor hij met zijn machtige legers naar haar land zou optrekken om het te veroveren. Hij schreef haar een mooie brief, waarin hij haar zei, in de islam te treden, en zich aan hem te onderwerpen. De brief, die vriendelijk maar beslist was, uitte zowel profetische nederigheid als koninklijke waardigheid.


De koningin raadpleegt de leiders van haar rijk
De koningin van Sheba was intelligent en nam geen lichtvaardig besluit. Ze had grote ervaring met het optreden van koningin en met de geschiedenis van veroveraars. Maar haar intellect had haar misleid, want ze kon Allah niet herkennen of Hem te aanbidden. Ze vertelde haar meest intelligente raadgevers dat ze een brief ontvangen had, die anders was dan alle andere brieven. Het was van de grootste koning van die tijd, die een profeet was, en die de mensen tot Allah uitnodigde. Ze vroeg om hun advies.

De leiders uit haar koninkrijk begonnen te snoeven over hun kracht en de grootte van hun legers. Dat is wat de raadgevers van koningen en heersers altijd doen, in elke tijd en plaats. De koningin was het daar niet mee eens. Daarom lieten ze de beslissing aan haar. Ze waarschuwde hen voor een slechte afloop. Ze herinnerde hen eraan, hoe zegevierende koningen de landen plunderen, die ze veroverd hadden, en soms zelfs de edelste mensen vernederen. Ze zei tegen hen: ‘Ik zal hem een aantal schitterende geschenken sturen, om hem op de prroef te stellen. Als hij de geschenken aanneemt, dan is het een koning en zullen we tegen hem vechten. Maar als hij ze niet aanneemt, dan is hij een profeet, en zullen we hem volgen.’
. يارب أنت رجائي وفيكَ أحسنتُ ظنّي يارب فاغفرْ ذنوبي وعافني واعفُ عنّي العفو منكَ إلهي والذنبُ قد جاء منّي والظنُّ فيك جميلٌ حقّق بفضلك ظن
Avatar gebruiker
darsalam
Administrator
 
Berichten: 4458
Geregistreerd: 15 dec 2004 23:46
Woonplaats: في أرض الله
Moslim(a): ja

Re: De Profeten Dawoed en Soeleiman ( 3alayhoema salam)

Ongelezen berichtdoor darsalam » 20 jan 2008 20:57

De koningin raadpleegt de leiders van haar rijk
De koningin van Sheba was intelligent en nam geen lichtvaardig besluit. Ze had grote ervaring met het optreden van koningin en met de geschiedenis van veroveraars. Maar haar intellect had haar misleid, want ze kon Allah niet herkennen of Hem te aanbidden. Ze vertelde haar meest intelligente raadgevers dat ze een brief ontvangen had, die anders was dan alle andere brieven. Het was van de grootste koning van die tijd, die een profeet was, en die de mensen tot Allah uitnodigde. Ze vroeg om hun advies.

De leiders uit haar koninkrijk begonnen te snoeven over hun kracht en de grootte van hun legers. Dat is wat de raadgevers van koningen en heersers altijd doen, in elke tijd en plaats. De koningin was het daar niet mee eens. Daarom lieten ze de beslissing aan haar. Ze waarschuwde hen voor een slechte afloop. Ze herinnerde hen eraan, hoe zegevierende koningen de landen plunderen, die ze veroverd hadden, en soms zelfs de edelste mensen vernederen. Ze zei tegen hen: ‘Ik zal hem een aantal schitterende geschenken sturen, om hem op de prroef te stellen. Als hij de geschenken aanneemt, dan is het een koning en zullen we tegen hem vechten. Maar als hij ze niet aanneemt, dan is hij een profeet, en zullen we hem volgen.’


Een geschenk als inzet
Ze stuurde een afvaardiging met zeer waardevolle geschenken, zoals het een koning past. Toen de geschenken Soeleiman bereikten, weigerde hij ze aan te nemen. Hij zei: ‘Probeer je rijkdom te gebruiken om bij mij af te dingen, zodat ik jou je koninkrijk laat houden, en je mensen in afgodenverering? Het koninkrijk, het bezit en de legers die Allah mij gegeven heeft, zijn beter dan die van jou. Dit is een ernstige zaak, een serieuze uitnodiging en oprechte uitnodiging tot de ware godsdienst. Het is een zaak van bevel en overgave, niet iets om mee te sollen.’
Hij stuurde de afvaardiging terug en zei, dat hij tegen hun koninkrijk op zou trekken.


De koningin komt in overgave
De afvaardiging kwam in het koninkrijk van Sheba terug en gaf de koningin Soeleimans boodschap door. Zij en haar mensen besloten, dat ze zouden gehoorzamen. In overgave reisde ze met haar legers uit, om Soeleiman te ontmoeten.

Toen Soeleiman van haar beslissing hoorde, werd hij blij en prees Allah. Hij wilde haar een teken sturen, om de macht van Allah te laten zien en Zijn gunsten aan Soeleiman. Hij besloot om haar haar eigen troon aan te bieden, die bewaakt werd door haar sterke, betrouwbare bewakers. Hij vroeg zijn raad om haar troon te halen, voor de grote hofstoet van de koningin arriveerde.

De troon werd op wonderbaarlijke wijze, in de kortst mogelijke tijd bij hem gebracht. Toen gebood Soeleiman, dat een paar fijne details van de troon veranderd moesten worden, zodat hij kon testen, of de koningin dat zou opmerken, als ze haar troon zag. Als ze het niet opmerkte, zou dat bewijzen dat ze kortzichtig was in nog fijnere dingen, die nog moeilijker te vatten zijn.
. يارب أنت رجائي وفيكَ أحسنتُ ظنّي يارب فاغفرْ ذنوبي وعافني واعفُ عنّي العفو منكَ إلهي والذنبُ قد جاء منّي والظنُّ فيك جميلٌ حقّق بفضلك ظن
Avatar gebruiker
darsalam
Administrator
 
Berichten: 4458
Geregistreerd: 15 dec 2004 23:46
Woonplaats: في أرض الله
Moslim(a): ja

Re: De Profeten Dawoed en Soeleiman ( 3alayhoema salam)

Ongelezen berichtdoor darsalam » 20 jan 2008 20:59

Een groot paviljoen van glas
Soeleiman gaf opdracht aan zijn arbeiders, zowel mensen als djinn, om een groot paviljoen te bouwen, met een vloer van glas, waaronder water zou stromen. Iemand die de ware toedracht niet kende, zou zeker denken, dat ze in het water liepen. De koningin zou beslist denken, dat het water was, en haar rok boven het water tillen, tot ze haar vergissing zou inzien. Dan zou ze merken, dat ze kortzichtig was en misleid door uiterlijk vertoon. Zij en haar mensen bogen voor de zon, omdat het de helderste bron van licht en leven was, wat twee van Allahs eigenschappen zijn. Ze zou de waarheid inzien, als ze zou beseffen, dat het net zo’n vergissing was om te denken dat het glas water was, waarvoor ze haar rok optilde, als om de zon als haar Schepper te behandelen, voor wie ze boog en die ze aanbad.


De koningin geeft zich met Soeleiman over aan Allah, de Heer der werelden
Dit alles gebeurde inderdaad. De koningin beging deze dwaze vergissing, ondanks haar slimheid. Ze dacht dat het glas vloeiend, glinsterend water was. Ze tilde de zoom van haar rok op, boven wat zij dacht dat water was.
Toen wees Soeleiman, de profeet van Allah, haar op haar vergissing. Hij zei: ‘Het is een paviljoen, geplaveid met kristal.’ Ze zag de waarheid in, en ze begreep haar onwetendheid, dat ze kritiekloos op een uiterlijke verschijning was afgegaan, door de zon te aanbidden en ervoor te buigen. Ze was vlug in haar uitroep: ‘Mijn Heer, ik heb mijzelf onrecht aangedaan! Ik geef mij met Soeleiman over aan Allah, de Heer van alles dat bestaat.’


De Qor’aan vertelt het verhaal van Soeleiman
Lees dit schitterende, zalige verhaal in de Qor’aan (Surat 27 An-Naml, Ayat 20-44). Allah zegt:


Hij inspekteerde de vogels. Toen zei hij: ‘Hoe kan het, dat ik de hop niet zie? Zou hij bij de afwezigen horen? Ik zal hem streng straffen, of ik zal hem doden, als hij mij geen duidelijke uitleg geeft.’ Maar hij bleef niet lang weg. Hij zei: ‘Ik heb iets gezien, wat u niet weet. Ik heb over Sheba betrouwbare inlichtingen meegebracht. Ik vond een vrouw, die daar regeerde, en aan wie alles gegeven is en zij heeft een ontzaglijke troon. Ik zag, dat zij en haar volk de zon aanbaden in plaats van Allah. Satan heeft hun daden schoon doen lijken, en houdt hen daardoor af van de weg, zodat zij geen rechte leiding volgen. Zij aanbidden Allah niet, Die alles, wat er in de hemelen en op de aarde is, aan het licht brengt. Hij weet wat u verbergt en wat u toont. Allah! Er is geen god dan Hij, de Heer van de ontzaglijke troon.’ Soeleiman zei: ‘We zullen zien of je de waarheid hebt gesrpoken of dat je een leugenaar bent. Ga met deze brief en leg hem voor hen neer. Trek je dan van hen terug, en kijk wat hun antwoord zal zijn.’

De koningin zei: ‘O leiders! Er is aan mij een nobele brief gebracht. Hij is van Soeleiman en luidt: ‘In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Sta niet tegen mij op, en komt tot mij in overgave, als moslims.’ Ze zei: ‘Jullie leiders, geef mij advies over de zaak. Ik zal geen beslissing nemen, zonder dat jullie erbij zijn.’

De leiders antwoordden: Wij hebben de macht en wij bezitten een grote dapperheid in de oorlog. Maar de zaak is in uw handen. Overweeg daarom, wat u zult bevelen.’

De koningin zei: ‘Koningen verwoesten een stad als ze er (met geweld) binnentrekken. Ze maken de hoogsten van het land tot de laagsten. Zo zullen zij ook doen. Ik zal tot hen een geschenk sturen en afwachten, waar de afgevaardigden mee terug komen.’

Toen de gezant (van de koningin) bij Soeleiman kwam, zei deze: ‘Schenk je mij rijkdommen? Maar wat Allah mij heeft gegeven is beter, dan wat Hij jou heeft gegeven. En toch maak jij je blij met een geschenk! Ga terug naar hen. We zullen tot hen komen met legers, waar ze geen weerstand aan kunnen bieden. En wij zullen hen uit de stad drijven, en zij zullen zich overgeven.’

Soeleiman zei: ‘O edelen, wie van jullie brengt mij haar troon, voor zij onderdanig tot mij komt?’ Een machtige djinn zei: ‘Ik zal deze tot u brengen, voordat u van uw plaats opstaat. En ik kan dat en ik ben te vetrouwen.’ Iemand, die kennis had van het Boek, zei: ‘Ik zal hem voor u brengen, voor de blik van ogen terugkeert.’ En toen Soeleiman de troon naast zich zag staan, zei hij: ‘Dit is dankzij mijn Heer. Hij wil mij op de proef stellen, of ik dankbaar ben of ondankbaar. Wie dankbaar is, is dankbaar voor het welzijn van zijn eigen ziel. Maar als iemand ondankbaar is, dan is mijn Heer Zichzelf-genoeg, Grootmoedig.’
Soeleiman zei: ‘Maak dat zij haar eigen troon niet herkent. Dan zullen we zien of ze de rechte leiding volgt, of bij de mensen hoort, die zich niet laden leiden.’

En toen ze kwam, werd aan haar gevraagd: ‘Is uw troon als deze?’ Ze antwoordde: ‘Hij is zo goed als hetzelfde.

En ons is al de kennis gegeven, en wij zijn al onderdanig geworden.’
Wat zij aanbad buiten Allah, weerhield haar (inzicht), want zij behoorde tot een ongelovig volk.

Er werd tot haar gezegd: ‘Ga het paviljoen binnen.’ En toen zij het zag, dacht ze dat het een watervlak was, en ze ontblootte haar benen. Soeleiman zei: ‘Het is een paleis, dat geplaveid is met kristal.’ Ze zei: ‘Mijn Heer, ik heb mijn eigen ziel inderdaad onrecht aangedaan, en ik onderwerp mij met Soeleiman aan Allah, de Heer der werelden.’(27:20-44)

Dit was hoe Soeleiman, de profeet van Allah, was. Hij stond sterk in zijn oproep tot de Eenheid van Allah. Hij had wijsheid, begrip, en grote ijver voor de ware godsdienst en haar zuiverheid.


Soeleiman geloofde, maar de opstandigen geloofden nietToch beschuldigden de joden Soeleiman van tovenarij, ongeloof en geschipper met afgoderij. Ze zeiden zelfs, dat zijn vrouwen zijn geloof in de Eenheid van Allah hadden verzwakt. Maar Allah verklaarde dat hij onschuldig was aan al deze dingen.

Allah zei: ‘Soeleiman was niet ongelovig, maar de opstandigen waren ongelovig. Zij leerden de mensen tovenarij. (2:102)
En ook: ‘Hij was een voortreffelijke dienaar en altijd tot Ons geneigd’ (38:44) En ook: ‘Hij kwam Ons zeer nabij en kreeg een voortreffelijke toevlucht.’ (38:40)
. يارب أنت رجائي وفيكَ أحسنتُ ظنّي يارب فاغفرْ ذنوبي وعافني واعفُ عنّي العفو منكَ إلهي والذنبُ قد جاء منّي والظنُّ فيك جميلٌ حقّق بفضلك ظن
Avatar gebruiker
darsalam
Administrator
 
Berichten: 4458
Geregistreerd: 15 dec 2004 23:46
Woonplaats: في أرض الله
Moslim(a): ja

Re: De Profeten Dawoed en Soeleiman ( 3alayhoema salam)

Ongelezen berichtdoor darsalam » 20 jan 2008 21:10

Isa’s uitnodiging tot de ware religie‘Isa legde de leugens bloot, die de joden in veel gevallen verzonnen en uitgevoerd hadden. Ze hadden onwettig gemaakt, wat Allah wettig had gemaakt, en wettig wat Allah onwettig had gemaakt. ‘Isa riep hen op tot de geest en het hart van de ware godsdienst, tot haar basis en innerlijke werkelijkheid, tot de liefde van Allah die voor elke andere liefde komt, tot genade en respect voor de mensheid, en tot liefdadigheid voor de armen. Hij nodigde hen tot een zuiver geloof in God uit. Hij verwierp alle onwetende gebruiken, en valse geloven, die in de godsdienst van de profeten geslopen waren.


De joden werken ‘Isa tegen‘Isa’s leer was onverdraaglijk voor de joden. Ze werden vijandig jegens hem. Ze overlaadden hem met verwijten, en ze kwelden hem met beschuldigingen en laster. Ze gebruikten vloeken en vieze woorden tegen hem. Ze beschuldigden zijn moeder, Marjam de maagd. Ze vielen hem aan, zetten het gepeupel tegen hem op, en maakten zijn leer belachelijk.


Het verhaal van ‘Isa in de Qor’aan

Toen probeerden de joden Isa te vermoorden, en van hem af te komen. Maar Allah beschermde hem en gebruikte hun plannen tegen hen. Hij verhief hem tot Zichzelf en eerde hem.

Lees het verhaal in de Qor’aan:

Toen de engelen zeiden: ‘O Mariam! Allah geeft je het goede nieuws door een woord van Hem. Zijn naam zal zijn: ‘Messiah, ‘Isa, de zoon van Mariam’, hoog van aanzien in deze wereld en in het hiernamaals. Hij zal bij degenen horen, die dicht bij Allah zijn. Hij zal tot de mensen spreken in de wieg en als hij volwassen is. Hij zal één van de rechtvaardigen zijn.’
Ze zei: ‘Mijn Heer! Hoe kan ik een zoon hebben, daar geen man mij heeft aangeraakt?’ Hij zei: ‘Gewoon zo. Allah schept, wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, dan zegt Hij alleen: ‘Wees’ en het wordt. Hij zal hem het Boek, de Wijsheid, de Torah en het Evangelie onderwijzen. En Hij zal een boodschapper voor de
kinderen van Israël zijn.’
(En ‘Isa zei als baby) ‘Ik ben tot jullie gekomen met een teken van jullie Heer, dat ik iets voor jullie zal scheppen uit klei, dat de vorm van een vogel heeft. Daarin zal ik blazen, zodat het een vogel wordt, met toestemming van Allah. En ik zal de blinde genezen en de melaatsen en zal doden doen herleven. En ik zal u meedelen, wat jullie eten en wat jullie in je huizen opslaan. Daarin is voor jullie een teken, als jullie gelovig zijn. Ik bevestig wat voor mij was in de Torah, en zal iets wettig voor jullie maken, wat onwettig voor jullie was. Ik breng jullie een teken van jullie Heer. Vrees daarom Allah en gehoorzaam mij. Allah is mijn Heer en jullie Heer, aanbidt Hem dus.
Dit is de rechte weg.’
Toen ‘Isa ongeloof in hen bemerkte, zei hij: ‘Wie zijn mijn helpers voor Allah?’ De discipelen zeiden: ‘Wij zijn de helpers van Allah. Wij geloven in Allah. En wij getuigen, dat wij moslims zijn. Onze Heer, wij geloven in wat U hebt geopenbaard en volgen deze boodschapper. Schrijf ons onder hen die getuigen!’
Maar anderen smeedden plannen, en Allah smeedde plannen. Maar Allah smeedt het beste. Toen Allah zei: ‘O ‘Isa, Ik zal jou nemen en tot Mij verheffen, en je zuiveren van hen die ongelovig zijn. Ik zal de mensen die jou volgen, boven de mensen plaatsen, die jou afwezen, tot aan de Dag des Oordeels. Dan zullen jullie allemaal tot Mij terugkeren, en Ik zal tussen jullie oordelen, over dat, waarin jullie van mening verschilden. Degenen die afwijzen, die zal Ik met een verschrikkelijke straf in deze wereld straffen, en in de volgende.
Zij zullen geen helpers hebben.
Zij die geloven en goede daden doen, zullen ten volle beloond worden. Allah houdt niet van de onrechtvaardigen. Dat is wat Wij je voordragen van de tekenen en de wijze Vermaning.
Het geval van ‘Isa is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zei: ‘Wees’, en hij werd. De waarheid is van jullie Heer. Wees niet één van de twijfelaars.
(3:45-60)
. يارب أنت رجائي وفيكَ أحسنتُ ظنّي يارب فاغفرْ ذنوبي وعافني واعفُ عنّي العفو منكَ إلهي والذنبُ قد جاء منّي والظنُّ فيك جميلٌ حقّق بفضلك ظن
Avatar gebruiker
darsalam
Administrator
 
Berichten: 4458
Geregistreerd: 15 dec 2004 23:46
Woonplaats: في أرض الله
Moslim(a): ja

Re: De Profeten Dawoed en Soeleiman ( 3alayhoema salam)

Ongelezen berichtdoor darsalam » 20 jan 2008 21:11

‘Isa’s leven en oproep in de Qor’aan
Lees Allahs beschrijving van ‘Isa’s leven en oproep:

Hij (‘Isa) zei: ‘Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven, en mij tot een profeet gemaakt. Hij heeft mij gezegend, waar ik ook ben. En Hij heeft mij gezegd te bidden en de zakat te betalen, zolang als ik leef, en om liefdevol te zijn jegens mijn moeder. Hij heeft van mij geen trots of slecht mens gemaakt. Vrede was met mij op de dag van geboorte, van mijn dood, en de dag, dat ik weer zal worden opgewekt.’
(19:30-33)

Een eeuwig conflict
Wat gebeurde met de andere profeten voor hem, gebeurde er met ‘Isa. De heersers en leiders bleven bij hem weg. De rijken en machtigen schonken geen aandacht aan hem. Ze meenden dat het een zonde was om in hem en zijn volgelingen te geloven. Ze wilden hun leiderschap, positie, voorrechten en het onderscheid dat ze genoten, niet opgeven. De woorden van Allah zijn waar:

En Wij zonden geen waarschuwer naar een stad, of de rijken ervan zeiden: ‘Wij willen niet geloven in de boodschap, waarmee jij gekomen bent.’ Ze zeiden ook: ‘Wij zijn rijker en hebben meer kinderen, en wij zullen niet worden gestraft.’ (34:34-35)

Het geloof van de gewone en arme mensen
Wegens de eigenwijsheid en het ongeloof van de rijke mensen, gaf ‘Isa de moed voor hen op. Ze verwierpen de duidelijke tekenen en de prachtige wonderen die hij had verricht, ook al wisten ze dat ze waar waren. Ze kleineerden hem, omdat hij geen macht en aanzien had. Daarom wijdde ‘Isa zich aan de gewone en arme mensen, wiens harten verlangden, en wiens zielen zuiver waren, omdat ze leefden van het zwoegen van hun hand en hun zweet van hun voorhoofd. Ze pochten niet op hun afkomst, en werden niet brutaal vanwege hun status en positie. Een groep van hen, waaronder vissers, vaklieden en arbeiders geloofden.Wij zijn de helpers van Allah
Deze mensen geloofden in de Messiah en verzamelden zich om hem heen. Ze plaatsten hun handen in zijn hand en zeiden:

‘Wij zijn de helpers van Allah.’

Allah zegt:

Toen ‘Isa ongeloof in hen bemerkte, zei hij: ‘Wie zijn mijn helpers voor Allah?’ De discipelen zeiden: ‘Wij zijn de helpers van Allah. Wij geloven in Allah. En wij getuigen, dat wij moslims zijn. Onze Heer, wij geloven in wat U hebt geopenbaard en volgen deze boodschapper. Schrijf ons onder hen die getuigen!’
(3:52-53)


Reizen en uitnodigen‘Isa besteedde de meeste tijd aan het van plaats naar plaats reizen, en het onderwijzen over de Ene God. Hij nodigde de Israëlieten tot Allah uit, en leidde hen die verdwaald waren, naar hun Heer en Meester. Tijdens zijn reizen ondervond hij zowel voor- als tegenspoed. Hij verdroeg dit alles met geduld en nam het in dankbaarheid aan. Hij verdroeg honger, en hij was tevreden met maar net genoeg eten om zijn lichaam en ziel in stan de houden.
. يارب أنت رجائي وفيكَ أحسنتُ ظنّي يارب فاغفرْ ذنوبي وعافني واعفُ عنّي العفو منكَ إلهي والذنبُ قد جاء منّي والظنُّ فيك جميلٌ حقّق بفضلك ظن
Avatar gebruiker
darsalam
Administrator
 
Berichten: 4458
Geregistreerd: 15 dec 2004 23:46
Woonplaats: في أرض الله
Moslim(a): ja

Re: De Profeten Dawoed en Soeleiman ( 3alayhoema salam)

Ongelezen berichtdoor darsalam » 20 jan 2008 21:58

De discipelen vragen om een tafel uit de hemel
De discipelen hadden niet zoveel geduld als ‘Isa bezat, en ook niet zijn standvastigheid, discipline en zelfbeheersing. Ze werden gekweld door de voortdurende moeilijkheden. Ze wilden dat ‘Isa aan Allah vroeg, of Hij een tafel uit de hemel voor hen neer zou laten dalen, waarvan ze konden eten en voldaan konden zijn na hun honger, om gemak te hebben na hun moeilijkheden.

Slechte manieren
Maar de discipelen gedroegen zich niet zoals het hoort, toen ze hun verzoek deden. Ze zeiden:

‘Is jouw Heer in staat, ons een gedekte tafel uit de hemel neer te zenden?’ (5:112)

‘Isa hield niet van hun verzoek of van de manier, waarop hij aan hem gesteld werd. De profeten vragen van hun gemeenschappen om in het Ongeziene te geloven, en maken dat verplicht. Wonderen zijn geen spelletjes om kinderen mee te vermaken en de onnozelen te amuseren. Het zijn tekenen van Allah, die Hij toont door de handen van Zijn profeten, wanneer Hij wil. Door hen wordt het bewijs van Allah geleverd tegen Zijn dienaren. Ze krijgen geen uitstel meer, als de wonderen verschenen zijn en afgewezen worden.


Een waarschuwing voor een strenge straf‘Isa was bang voor zijn discipelen vanwege hun verzoek om een tafel uit de hemel. Hij waarschuwde hen, dat ze zich een strenge straf op de hals haalden. Hij verbood hen, Allah op de proef te stellen. Hij is te Hoog en te Majesteitelijk om dat te doen.


Volharding en dringend verzoek

Maar de discipelen herhaalden hun verzoek. Ze legden uit, dat ze niet van plan waren Allah op de proef te stellen, maar dat ze hun harten gerust wilden stellen. Zewilden, dat het een herinnering zou worden voor de toekomstige generaties, en een verhaal zou zijn, dat de volgende jaren verteld zou worden. Het zou een bewijs van de waarachtigheid zijn van de godsdienst en van de eerste gelovigen en oprechte discipelen.

De Qor’aan vertelt het verhaal
De Qor’aan beschrijft het verhaal aldus:

Toen de discipelen zeiden: ‘O ‘Isa, zoon van Mariam, is jouw Heer in staat een gedekte tafel uit de hemel neer te zenden? antwoordde hij: ‘Vrees Allah, als jullie gelovigen zijn.’
Ze zeiden: ‘Wij verlangen er erg naar om ervan te eten, zodat onze harten gerustgesteld worden, en zodat wij weten dat je de waarheid tegen ons gesproken hebt, en wij daarover kunnen getuigen.’
‘Isa de zoon van Mariam zei: ‘O Allah, onze Heer, zend ons een gedekte tafel van de hemel neer, opdat het een feest voor ons mag zijn, voor de eersten en voor de laatsten van ons, en een teken van U. Geef ons onderhoud, U bent de Beste van de onderhouders.’
Allah zei: ‘Ik zal haar tot jullie neersturen. Maar wie van jullie daarne ongelovig wordt, zal Ik zo ó straffen, als Ik niemand anders straf.’
(5:112-115)

De joden proberen de profeet ‘Isa uit de weg te ruimen
Het geduld van de joden raaktw op, terwijl hun vijandschap en hun stijfkoppigheid toenam. Ze wilden ‘Isa uit de weg ruimen. Ze brachten zijn zaak voor de Romeinse gouverneur en zeiden: ‘Hij is een anarchist, een revolutionair die onze godsdienst heeft verlaten. Hij misleid onze jonge mannen, zodat ze afhaken door hem. Hij verdeelt ons, noemt onze dromen dwaas en baart ons zorgen.’Het verwijt van de politici

De joden zeiden van ‘Isa: ‘Hij is een gevaar voor de staat. Hij onderwerpt zich niet aan de regering en houdt zich niet aan de wet. Hij respecteert de groten niet, en vereert de ouderen niet. Hij is een revolutionair. Als zijn kwaad niet beteugeld wordt, dan zal er een crisis komen. Hou hem in de gaten!


List en bedrog

De woorden van de joden waren vol list en bedrog. Aangezien in het beleid van de gouverneurs was om zich niet te mengen in godsdienstige aangelegenheden, wisten de joden, dat ‘Isa’s activiteiten hen niet zouden beïnvloeden of opschrikken. Daarom beschuldigden ze ‘Isa ervan, dat hij zich met politiek bezighield.


Een probleem

Het was moeilijk voor de Romeinse, afgodvererende gouverneurs, om de waarheid van de zaak te achterhalen. Ze kwamen niet achter de motieven van de joden, of de reden van hun vijandigheid jegens de Messiah.
Ze werden in deze zaak opgehouden door hun administratieve taken. Maar de joden waren erg volhardend en bleven terugkomen. De Romeinse gouverneurs wilden hun van de zaak af zijn, die inmiddels het gesprek van de dag vormde.

De profeet ‘Isa voor het gerecht
Het was een vrijdagmiddag, voor de nacht van de sabbat. De joden deden niets op de sabbat. Ze wilden heel erg graag, dat het oordeel van de gouverneurs tegen ‘Isa uitgesproken zou worden., voor de zon op vrijdag onderging. Dan konden ze met een gerust hart slapen. Ze zouden dan de volgende dag in alle rust kunnen opstaan, zonder dat hen iets zou ergeren.
De rechter wilde van de zaak af zijn. Hij had er geen belangstelling voor, want er zat geen enkel voordeel voor de Romeinen in. De joden kwamen bijeen, om de uitspraak te horen. De tijd drong, de zon ging bijna onder. De rechter velde over ‘Isa het oordeel, dat hij ter dood gebracht diende te worden door kruisiging.


‘Isa verdraagt het lijden
De Messiah was doodop, uitgeput door de inspanning en de lange tijd die hij in het gerechtshof had gestaan, en door het lijden dat hij onderging. Het kruis, dat hij droeg, was zwaar. Hij kwam maar langzaam vooruit.


Goddelijk ingrijpen
De soldaat, die het gezag had over de optocht, gebood dat de grootste uitslover, de grootste dwaas, die er het meest op gebrand was om de Messiah aan te vallen en te laten lijden; dat hij het kruis moest dragen. De soldaat wilde, dat de hele zaak zo snel mogelijk afgehandeld zou worden; hij wilde bevrijd zijn van de zware verantwoordelijkheid.


Maar het was een gelijkenis van hem
Toen de optocht de plaats van executie bereikte, kwam de galgwacht naar voren, om zich over de veroordeelde man van de stadswacht te ontfermen. Ze zagen de jonge man het kruis dragen. In verwarring grepen ze de schreeuwende jonge man vast, die het kruis droeg, denkende dat hij de veroordeelde was, die gekruisigd moest worden. Hij schreeuwde en krijste, bewerend dat hij onschuldig was en niets te doen had met het oordeel. Hij had het kruis onder dwang moeten dragen. Maar de Romeinse soldaten sloegen geen acht op hem. Ze verstonden zijn dialect niet.

Isa opgestegen naar de hemel
Maar Allah de Verhevene, redde de profeet ‘Isa, de zoon van Mariam, van de opzet van de joden. Hij verhief hem tot Zich, huldigde hem en zuiverde hem van de mensen, die hem afgewezen hadden.De Qor’aan vertelt het verhaal
Dit zijn Allahs woorden over de joden:

‘Om hun ongeloof en hun kwaadaardige laster tegen Mariam; en om hun zeggen: ‘Wij hebben de Messiah, ‘Isa, de zoon van Mariam, de boodschapper van Allah gedood’. Maar zij hebben hem niet gedood, noch kruisigden zij hem, maar er werd hen een gelijkenis getoond. Zij, die over hem van mening verschillen, zijn in twijfel. Zij hebben er geen kennis van, maar zij volgen een vermoeden. Zij doodden hem gewis niet. Integendeel, Allah verhief hem tot Zich. Allah is Almachtig, Alwijs.’
(4:156)


‘Isa is in de hemelen, zoals Allah de Geprezene, Die de macht heeft om alles te doen, wat Hij wil, hem daar wilde laten zijn. Zijn geboorte was een wonder, evenals zijn leven en alles van hem. Van het begin tot het eind was hij een wonder, een mirakel om de absolute, Goddelijke Macht te bevestigen.De wederkomst van ‘Isa voor de Dag der Opstanding‘Isa zal uit de hemel neerdalen, wanneer Allah dat wil. Hij zal het bewijs tegen de joden en christenen leveren, die zich van hem afkeerden, of in overdrijving vervielen.
Hij zal de waarheid helpen en de mensen van de leugen verslaan, zoals onze profeet, moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken, ons verteld heeft. Er zijn over deze zaak vele degelijke verslagen en hadiths. De mosilims van alle tijden geloven erin. Allah de Sublieme sprak deze waarheid:

‘Er is niemand onder de Mensen van het Boek* die er niet in zal geloven, voor zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (‘Isa) een getuige tegen hen zijn.’ (4:159)
*Met de Mensen van het Boek worden de joden en de christenen aangeduid.
. يارب أنت رجائي وفيكَ أحسنتُ ظنّي يارب فاغفرْ ذنوبي وعافني واعفُ عنّي العفو منكَ إلهي والذنبُ قد جاء منّي والظنُّ فيك جميلٌ حقّق بفضلك ظن
Avatar gebruiker
darsalam
Administrator
 
Berichten: 4458
Geregistreerd: 15 dec 2004 23:46
Woonplaats: في أرض الله
Moslim(a): ja

Re: De Profeten Dawoed en Soeleiman ( 3alayhoema salam)

Ongelezen berichtdoor Amazigh_112 » 05 mei 2011 14:51

Salaam zuster, weet je misschien ook in welke tijd de profeet heeft geleefd?
Amazigh_112
 
Berichten: 1
Geregistreerd: 05 mei 2011 14:47
Moslim(a): ja


Keer terug naar De profeten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 8 gasten

cron