Islamitische verhaaltjes tips enzo...

Ben je een dromer, mijmeraar of een taaltovenaar? Kom en spring in de wereld van verhalen.

Moderator: Moderator's

Islamitische verhaaltjes tips enzo...

Ongelezen berichtdoor Miiss__M0sliimA__ » 21 maart 2008 13:47

zoals de meeste al weten wil ik graag bekeren..
maar ik ken mezelf heel goed en als ik het alleen doe gaat het niet helpen..
en voormezelf en voor de andere ga ik hier verhalltjes tips woorden nederlandse vertalingen plaatsen jullie mogen ook..
gair inchallahAsalamoe 3alaikoem Wara7matoeAllahi Wabraktoeh,

O, broeders en zusters hoe vaak, hoe vaak is het jullie allen wel niet verteld, dat het gebed zo belangrijk is, dat is het gene wat ons onderscheid van de Koefar. Laat je niet tot een van hen behoren mijn broeders en zusters, het leven is veelste goedkoop om je daarvoor op te offeren beste broeders en zusters. Het gebed is de sleutel tot het paradijs, zonder het gebed kom je amper in aanmerking. Laat de shaytaan niet sterker zijn dan jullie imaan, zorg ervoor dat je hem de baas bent. Dit is mijn tip aan jullie beste gelovigen onder ons.

Moge Allah ( subhanwata3ala ) ons tot een van de inwoners van het paradijs doen behoren InshaAllah.

Wa3alikoemoe Aslaam Wara7matoeAllahi Wabraktoeh.

Allahu akbar (4x):

Allah is de Allergrootste.

Ashadu an la ilaha illa-llah (2x):

Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah.

Ashadu anna Muhammadan rasul Allah (2x):

Ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.

Hayya 'ala-s-salaah (2x):

Haast je naar het gebed.

Hayya 'ala-l-falaah (2x):

Haast je naar de overwinning / het succes.

Allahu akbar, Allahu akbar

La ilaha illah-llah


Qur'an sura 2:238 'Waakt over uw gebeden en het tussengebed* en stelt u ootmoedig voor Allah.'
*Het Asr gebed


Qur'an sura 4:103: 'Wanneer gij het gebed hebt beëindigd, gedenkt dan Allah, staande, zittende en op uw zijde liggende. En, wanneer gij veilig zijt, houdt het gebed, voorwaar, het gebed is de gelovigen op vastgestelde uren opgelegd.'


Qur'an sura 20:14 'Voorwaar, Ik ben Allah; er is geen God behalve Ik, aanbid Mij derhalve en verricht het gebed tot Mijn gedachtenis.'


Qur'an sura 20:132 'En spoor uw volk aan tot gebed en wees daarin volhardend. Wij vragen geen levensonderhoud van u, Wij onderhouden u. En het einde is voor de godvruchtigen.'


Qur'an sura 19:59 'Maar na hen volgden andere generaties, die de salat achterwege lieten en de begeerten volgden. Weldra zullen zij hun ondergang tegemoet gaan.
Behalve wie berouw toont en gelooft en goede daen verricht. Zij zijn het die het Paradijs zullen binnentreden en hun zal geen enkel onrecht aangedaan worden.'


Qur'an sura 30:30 'Wend dan jouw aangezicht (O Muhammad) naar de godsdienst als een rechtzinninge*, overeenkomstig de natuurlijke aanleg (fitra), die Allah in de mens geschapen heeft. De schepping van Allah kent geen verandering. Dat is de juiste godsdienst. Maar de meeste mensen weten het niet.
(Wendt jullie) als berouwvollen tot Hem, en vreest Hem en onderhoudt het gebed en behoort niet tot de afgodendienaren.'
*iemand die het zuivere monotheïsme volgt.


Qur'an sura 74 vertelt dat de mensen van Jennah aan de mensen van Jahannam zullen vragen: 'Wat heeft u in Saqar gebracht?' (ayat 42). Saqar is een afdeling in de Hel. Zij antwoorden dat het komt doordat ze de salat niet hadden verricht en Allah niet aanbeden, de arme mensen niet te eten hadden gegeven, en onzinnige / slechte gesprekken hadden gevoerd met mensen en spraken waar we geen kennis over hadden, en dat zij niet dachten aan de Dag des Oordeels. Dit deden zij, 'totdat de dood ons overviel' (te vinden in ayat 43 t/m 47). De uileg van dit vers is te vinden in Tafsir ibn Kathir.


Qur'an sura 107:4 'En wee degenen die bidden, en de gebeden achteloos opzeggen. Degenen die er een vertoning van maken.' Volgens ibn Kathir worden hier de hypocrieten mee bedoeld, die alleen bidden om gezien te worden, maar thuis niet; de mensen die wel bidden, maar hun aandacht niet bij hun gebed houden; en volgens ibn 'Abbas de mensen die het gebed zo lang mogelijk uitstellen of het zelfs helemaal buiten de voorgeschreven tijden bidden.


Abu Hurairah overlevert dat de Profeet, salalahu aleihi wasalam, zei: 'De eerste van zijn daden waar de mens op de Dag der Opstanding verantwoording over moet afleggen, is zijn Salat. Wanneer die helemaal in orde is, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde is, heeft hij gefaald en verloren.”
(Muslim)


De Boodschapper van Allah, salalahu aleihi wasalam, vertelde ons in een authentieke hadith: 'Het eerste waar de mensen verantwoording over af moeten leggen op de Dag des Oordeels is het gebed, Allah zal tegen Zijn engelen zeggen: (ook al weet Hij dit natuurlijk al) 'Onderzoek het gebed van mijn dienaren. Waren ze (zijn gebeden) compleet of niet?' Als ze compleet (in orde) zijn, zullen ze opgeschreven worden als compleet. Als ze niet volledig zijn zal Allah zeggen: 'Onderzoek of mijn dienaar vrijwillige gebeden heeft verricht.' Als de persoon deze heeft verricht zal Allah zeggen: 'Vul het tekort bij de verplichte gebeden aan met de vrijwillige gebeden.' Vervolgens zullen zijn andere daden op dezelfde manier worden afgehandeld.'
(Imam Ahmad, Abu Dawud, An Nisa'i & Al Hakim)


Ibn Mas'ud vertelde: 'Ik vroeg de Boodschapper van Allah (salalahu aleihi wasalam): 'Wat is de beste daad?' Hij antwoordde: 'As Salat verrichten op de vastgestelde tijden.' Ik vroeg: 'Wat daarna?' Hij antwoordde: 'Goed zijn voor de ouders.' Ik vroeg: 'En wat daarna?' Hij antwoordde: 'Strijden (Jihad) op Allah's Weg.' '
(Bukhari & Muslim)


Imam Ash Shafi'i was één van de mensen die zei: 'Als een persoon zo lui en achteloos is met de Salat dat hij de vastgestelde tijd mist (te laat is), moet hij berouw tonen. Doet hij dit niet, dan moet hij vermoord worden*.' * Omdat hij kafir is geworden, en de persoon die afvallig word krijgt volgens de Shari3ah de doodstraf.


Ibn 'Umar overleverde: 'De Boodschapper van Allah (salalahu aleihi wasalam) zei: 'De Islam kent 5 zuilen:

- Getuigen dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is (Shahada)
- Het gebed verrichten (As Salat)
- Het vasten in de Ramadan (As Sawm)
- De betaling van de Zakaat ( 'armenbelasting' )
- De Hajj

(Bukhari & Muslim)


In deze hadith lezen wij dus dat de Islam word vergeleken met een gebouw dat rust op 5 zuilen (pilaren). Een gebouw stort in wanneer je één van de zuilen weghaalt. Zo stort ook de Islam van een moslim in als hij één van de bovengenoemde zaken verwaarloost. Elke persoon die één van de bovenstaande verplichtingen ontkent is een ongelovige (kafir), en de persoon die één van hen verwaarloost uit onachtzaamheid of doordat hij er te weinig aandacht aan besteedt is een zondige moslim en volgens andere geleerden is deze persoon niet eens meer moslim.


Buraidah vertelde dat de Boodschapper van Allah, salalahu aleihi wasalam, zei: 'Hetgene dat het verschil maakt tussen ons en de ongelovigen en hypocrieten is het verrichten van de Salat. Hij die het (de Salat) verlaat, wordt een ongelovige (kafir).


Shaqiq bin 'Abdullah overleverde: Dat de Metgezellen van de Boodschapper van Allah (salalahu aleihi wasalam) het nalaten van het gebed unaniem als ongeloof beschouwden, en de dader ervan als ongelovige (terwijl zij het nalaten van allerlei andere zaken als (grote) zonde beschouwden). Zij zagen het gebed, as Salat, als (een zeer belangrijk) symbool van de Islam.


Zie: Sahih At-Tirmidhi, hadith nr. 2622, en Al Muhallaa van Ibn Hazm deel 2, blz. 242 &243.Meer bewijzen hierover zijn te vinden in: “Kitaab As-Salaah” van Al-Imaam ibn Al-Qayyiem , blz. 17 t/m 26.

Tafsir ibn Kathir zegt bij sura 30, aya 30:
Wees zoals zij die alleen Allah aanbidden en daarin oprecht zijn, zij aanbidden niemand en niets anders dan Hij. Ibn Jarir overleverde dat Yazid bin Abi Maryam zei: 'Umar (radi Allahu anhu) kwam langs Mu'adh bin Jabal en vroeg: 'Wat is de basis van deze Ummah?' Mu'adh zei: ' Drie dingen, en dit zijn de drie dingen die de redding zullen zijn':

- Al Ikhlaas (Een daad enkel en alleen voor Allah verrichten), dit is de natuurlijke aanleg (fitra) waarmee Allah de mens geschapen heeft,
- Salah, dit is de zaak die het verschil maakt tussen een gelovige en een ongelovige,
- Gehoorzaamheid, dit is bescherming.'
'Umar zei: 'Jij hebt de waarheid gesproken.' '


- Zorg dat je altijd wudu hebt, zodat je direct het gebed kan verrichten als de tijd aanbreekt. Als je naar de wc bent geweest, ga je daarna meteen je wassing weer doen.

- Als je je gebeden verricht, en na elk gebed ayat ul Qursi zegt, is het enige wat jou tegenhoudt om naar Jennah te gaan, de dood (als de dood niet bestond, zou je direct naar Jennah gaan, insha'Allah). (An Nasa'i in A'maalul jawm wa lailah, nr. 100)

- Humran, de bevrijde slaaf van 'Uthman zei: 'Ik zag Uthman vragen om een vat (water) en hij deed drie keer water over zijn handen en waste ze. Daarna deed hij zijn rechthand in het vat en reinigde zijn mond en zijn neus. Daarna waste hij zijn gezicht drie keer en zijn handen tot aan de elleboog drie keer; toen veegde hij over zijn hoofd, daarna waste hij zijn voeten drie keer. Toen zei hij dat de Boodschapper van Allah (salalahu aleihi wasalam) had gezegd: 'Hij die de wassing verricht zoals ik het doe, en daarna twee raka'at bidt zonder dat zijn gedachten worden afgeleid, al zijn voorgaanden zonden worden hem vergeven.' ' (Sahih Muslim, kitab at tahara, nr. 437)

- Op school kom je op tijd, bij een afspraak met vrienden kom je op tijd, als je moeder zegt dat je om 18u thuis moet zijn kom je op tijd, bij de tandarts kom je op tijd, op je werk kom je op tijd...
Waarom kom je bij je Schepper, bij Allah, dan te laat?
Of kom je zelfs helemaal niet?
Als je bij een afspraak met mensen niet komt, en dat nog niet eens erg vind, is dit een teken dat jij absoluut geen manieren hebt en geen respect hebt voor degene met wie je de afspraak had.
Als jij de afspraak tussen Allah en jou, die je kan terugvinden in de Qur'an, niet nakomt, hoe kan je dan zeggen dat je van Allah houdt?

- Yahya overleverde (...)* dat Uthman ibn Affan op de Maqaid zat, of op een steen, toen de muadhin kwam en hem vertelde dat het tijd was voor het Asr gebed. Hij vroeg om water en deed zijn kleine wassing (wudu). Toen zei hij: 'Bij Allah, ik zal jou iets vertellen dat ik jou niet had verteld als het niet in Allah's Boek had gestaan. Ik hoorde de Boodschapper van Allah (salalahu aleihi wasalam) zeggen: 'Als een man wudu doet, en dit heel zorgvuldig en correct doet, en vervolgens het gebed verricht, zal hem alles worden vergeven dat hij doet tussen dan en de tijd voor het volgende gebed.' '
Yahya zei dat Malik zei: 'Volgens mij bedoelde hij hiermee de volgende ayat: 'Voorzeker, goede werken verdrijven kwade werken.' (Qur'an sura 11:114)

Als je dit dus altijd doet, worden insha'Allah al je zonden vergeven.
* Hij overleverde via Malik van Hisham ibn Urwa van zijn vader, van Humran, de mawla van Uthman ibn Affan

- Als ik je €1000,- zou geven voor elke keer dat je het ochtendgebed doet, zou je dan opstaan?
Ja?
Dan vertel ik je nu, dat Allah jou ontelbaar keren beter kan belonen dan ik in mijn hele leven zou kunnen met het geld van deze dunya.

Bovendien.. Het geld van deze dunya kan je niet meenemen in je graf. Maar de hasanath van Allah wel!

- Als je op bezoek zou mogen gaan bij een machtige en geëerde koning, zou je blij en vereerd zijn! Je zou je goed voorbereiden, je mooiste kleren aandoen en zorgen dat je ruim op tijd komt.
In jouw gebed sta je voor Allah.. niemand is machtiger en verhevener en beter dan Hij, Subhana wa Ta'Ala! En voor jouw 'bezoek' (salat) krijg je nog een beloning ook!

zal ik meer plaatsen ik hoor het wel ;)
[list=]AfbeeldingBaby'sWhayDoYouCry?Afbeelding[/list]
Avatar gebruiker
Miiss__M0sliimA__
 
Berichten: 28
Geregistreerd: 19 maart 2008 23:11
Moslim(a): ja

Re: Islamitische verhaaltjes tips enzo...

Ongelezen berichtdoor Miiss__M0sliimA__ » 21 maart 2008 13:50

Nadia: "Ik wordt er zo moe van he."

Somia: "Waar wordt je zo moe van?"

Nadia: "Van al die mensen die over mij oordelen."

Somia: Wie zijn dat dan die over jou oordelen?"

Nadia: "De buurvrouw bijvoorbeeld, elke keer als ik met haar zit verteld ze
me dat ik hijaab moet dragen."

Somia: "Oh, Hijaab en muziek! Daar wordt het meest over gesproken."

Nadia: "Ik luister naar muziek zonder hoofddoek, haha!"

Somia: "Misschien gaf ze je wel een advies."

Nadia: "Ik heb haar advies niet nodig. ik ken mijn geloof, kan ze zich niet
bij haar eigen zaken blijven?"

Somia: "Misschien zie je het verkeerd, en bedoelde ze het goed."

Nadia: "Ze moet zich niet bemoeien met mijn zaken, dat zou goed zijn..."

Somia: "Maar haar plicht is om het goede aan te moedigen."

Nadia: "Nou echt niet he, dat was echt niet om aan te moedigen, en wat
bedoel je met 'het goede'?"

Somia: "Nou, een hijaab is iets goeds om te dragen."

Nadia: "Wie zegt dat?"

Somia: "Het staat in de Koran, toch?"


Nadia: "Ja ze gaf me een quote"

Somia: "Volgens mij Surah Nur, en andere plekken in de Koran."

Nadia: "Ja maar het is toch geen grote zonde, mensen helpen om te gaan
bidden is veel belangrijker."

Somia: "Dat is waar, maar grote dingen beginnen toch met kleine dingen."

Nadia: "Dat is waar, maar wat we dragen is toch niet zo belangrijk. Het is
belangrijk om een goed hart te hebben."

Somia: "Wat je draagt is niet belangrijk?"

Nadia: "Ja dat is wat ik zeg."

Somia: "Maar waarom spendeer je een uurtje voor de spiegel elke ochtend?"

Nadia: "Wat bedoel je?"

Somia: "Nou je geeft veel geld uit aan cosmetica, en al de tijd die je
spendeert aan jouw haar etc."

Nadia: "Dus?"

Somia: "Dus, je uiterlijk is wel belangrijk."

Nadia: "Nee, ik zei het dragen van Hijaab is niet zo een belangrijk iets in
het geloof."

Somia: "Als het niet zo belangrijk zou zijn, waarom is het dan genoemd in
de heilige Koran?"

Nadia: "Je weet dat ik niet alles kan volgen wat in de Koran staat."

Somia: "Je bedoelt: God verteld jou iets om te doen, je weigert het en dan
betekent het dat het ok is?"

Nadia: "Ja , Allah vergeeft veel."

Somia: "Allah vergeeft degene die berouw tonen en niet terug keren naar die
zonde."

Nadia: "Wie zegt dat?"

Somia: "Dezelfde boek die ons verteld om hijaab te dragen."

Nadia: "Maar ik hou niet van de hijaab, het geeft me niet de volledige
vrijheid."

Somia: "Maar de lotions, lipsticks, mascara en andere cosmetica geeft je
wel de vrijheid?! Wat is jouw definitie eigenlijk van vrijheid?"

Nadia: "Vrijheid is het doen van dingen die ik graag wil doen."

Somia: "Nee , vrijheid is het doen van het goede."

Nadia: "Kijk! Ik heb zoveel mensen gezien die geen hijaab dragen maar
aardige mensen zijn, en heb zoveel mensen gezien die hijaab dragen maar onaardig
zijn."

Somia: "Oke, dit heb ik vaak gehoord! Er zijn mensen die heel erg aardig
zijn maar ze zijn alcoholisten, moeten we dan met ze allen alcoholist worden?

Nadia: "Ik wil geen extremist worden of een fanatiekeling. Ik ben OKE en
dit ben ik zonder hijaab."

Somia: "Dan ben je een soort van fanatiekeling, een extremist in het niet
gehoorzamen van Allah."

Nadia: "Je snapt me niet, als ik hijaab draag, wie wil dan met me
trouwen?!"

Somia: "Dus alle vrouwen met hijaab zullen nooit trouwen?"

Nadia: "Oke! Wat als ik ben getrouwd en mijn man houd niet van hijaab? En
wil dat ik het af ga doen?"

Somia: "Wat als je man een roofoverval wil plegen samen met jou?"

Nadia: "Dat is niet hetzelfde, bankovervallen is een misdaad."

Somia: "Niet gehoorzaam zijn aan jou Schepper is dan geen misdaad?"

Nadia: "Maar wie wil me dan aannemen als ik solliciteer?"

Somia: "Een bedrijf die mensen respecteert voor wie ze zijn."

Nadia: "Ja maar niet na 9-11"

Somia: "Ja na 9-11. Weet je niet dat Hanane medicijnen studeert en stage
loopt bij de AMC en hoe heet ze ook alweer die altijd die witte hijaab draagt en
Ya.."

Nadia: "Yasmine!"

Somia: "Ja Yasmine, ze heeft haar HBO afgerond en werd zelfs gevraagd om na
haar stage te blijven bij hetzelfde bedrijf."

Nadia: "Waarom kleineer je het geloof door een stuk stof heey?"

Somia: "Waarom kleineer jij het vrouwelijke door hoge hakken en lipstick
kleuren?"

Nadia: "Je beantwoordde mijn vraag niet."

Somia: "In feite heb ik je beantwoord, Hijaab is niet een stukje stof. Het
is het gehoorzamen van Allah in een moeilijke omgeving. Het is moed, geloof in
actie en echte vrouwelijkheid, in plaats van korte strakke kleding."

Nadia: "Dat wordt fashion mode genoemd, jij woont echt in een grot of
stenen tijdperk? Ten eerste hijaab werd uitgevonden door mannen om vrouwen te
onderdrukken."

Somia: "Echt waar? Ik wist niet dat mannen vrouwen konden onderdrukken door
een hijaab."

Nadia: "Ja, dat is hetgeen ik bedoel."

Somia: "En wat bedoel je als ik zeg vrouwen die met hun man discusieren om
een hijaab te dragen, en wat te zeggen over de vrouwen in Frankrijk die de
straat op gingen en tegen de mannen zeiden we willen de hijaab blijven
dragen?

Nadia: "Ja maar dat is anders."

Somia: "Hoe bedoel je anders? de buurvrouw die je het advies gaf om hijaab
te dragen, zij was een vrouw toch?"

Nadia: "Ja maar"

Somia: "Maar fashion mode dat gedesigned en gepromoot wordt door merendeels
mannen, dat geeft jou vrijheid? Mannen hebben juist een deel in de
onderdrukking van vrouwen die bijna naakt lopen!

Nadia: "Wacht laat me even uitpraten."

Somia: "Je zei dat mannen vrouwen onderdrukken door de hijaab?"

Nadia: "Klopt."

Somia: "Hoe dan."

Nadia : "Doordat ze worden verteld wat ze moeten dragen, duuuh!"

Somia: "Is het niet de tv, magazines en films die jou vertellen wat je moet
dragen, en laten zien hoe 'aantrekkelijk' je moet zijn?"

Nadia: "Natuurlijk, dat is de mode."

Somia: "Is dat niet onderdrukken? Zoveel reclame etc om je te stimuleren
dat je gaat dragen wat zij willen dat je gaat dragen?"

Nadia is stil..

Somia: "Het onderdrukt jou niet alleen, maar de gehele wereld."

Nadia: "Wat heeft hijaab te maken met al deze reclame enzo?

Somia: "Ja het heeft er mee te maken, zie je dat niet Nadia? Hijaab is anti
consumerend, vrouwen die biljoenen euro's verspillen aan mode dat wordt
gemaakt door merendeels mannen, en dan heb je islam dat zegt verspil niet
en focus op je ziel, en niet op je uiterlijk, en maak je geen zorgen om wat
mannen van je uiterlijk vinden."

Nadia: "Ik begrijp je niet Somia?"

Somia: "Vraagje aan jou? Wat vind je belangrijker bij de man die in jouw
huwelijksbootje gaat stappen inshAllah, zijn uiterlijk of innerlijk?

Nadia: "Innerlijk vind ik belangrijker, want dat is blijvend."

Somia: "Dat vind ik ook, en waar hoop je op waar je aanstaande voor kiest
jouw innerlijke of uiterlijk?"

Nadia: "Ik hoop dat diegene mij kiest voor mijn innerlijke?"

Somia: "Ik ook, en wat heb je liever waar je werkgever je voor kiest
jouw innerlijke of uiterlijk?

Nadia is een tijdje stil en zegt dan: "Ik begrijp je Somia."
Nadia omhelst Somia en bedankt haar...
[list=]AfbeeldingBaby'sWhayDoYouCry?Afbeelding[/list]
Avatar gebruiker
Miiss__M0sliimA__
 
Berichten: 28
Geregistreerd: 19 maart 2008 23:11
Moslim(a): ja

Re: Islamitische verhaaltjes tips enzo...

Ongelezen berichtdoor Miiss__M0sliimA__ » 21 maart 2008 13:52

Open je ogen eens !Open je ogen eens heel goed en kijk eens de mensen aan, kijk ze niet aan met
je ogen kijk ze aan met je hart..
Zie jij meer mensen die aan het bidden, Qoraan lezen, Allah subhana wata
hala vergeving vragen/herdenken, vasten, mensen aan het helpen/moed in
spreken Of zie jij mensen muziek luisteren, make up dragen, naar discotheek
gaan, niet of een keer per dag bidden, vasten tijdens ramadan met geroddel
en make up en strakke kleding..
Mensen bestaan in smaak, maar een smaak van een uiterlijk is een smaak van
onverstand want je kan zolang met een mooie meid zijn je kan zo lang met een
mooie jongen zijn maar wanneer jij een schouder nodig hebt om te huilen, zit
de mooiheid niet langer meer in de persoon want dan is die mooiheid ten
einde raad.
Kijk een persoon eens aan met je hart, wanneer diegene naar je vraagt en
luistert met heel zijn ziel , open dan nog eens je ogen dan zul je zien wat
mooiheid is.
Een vrouw heeft haar onzekerheden en draagt dan haar make up en strakke
kleding, omdat ze denkt dat ze tegenwoordig anders niet aan gekeken wordt..
Is het niet Allah subhana wata hala die jou je mektab stuurt? En als je dan
heel goed nadenkt weetj e dat Allah subhana wata hala je je mektab niet
stuurt om je strakke kleding en je make up en je mooie lach, maar dat Hij je
iemand stuurt wanneer jij een goed mens voor anderen bent geweest zul jij
dit een keer terug krijgen van een ander persoon.

Mn zuster, hoe je het ook went of keert als een persoon goed is in zijn hart
zal iedereen dat opvallen..Goed zijn in je hart zit niet in even snel je
vriendin helpen met haar liefdesverdriet en je vriend troosten omdat hij
ruzie gehad heeft zijn moeder..nee, een goed persoon is diegene die jongens
schaamtevol spreekt, zodat hij zich zelf gaat schamen om jóu aan te kijken.
Een goed persoon is een meisje die haar zuster moed in spreekt van Allah
subhana wata hala’s woorden zodat ze de kracht voelt van iemand die echt
naar haar luisterd..Een goed persoon is die aanhet bidden is en elke letter
opzegt spreekt met tranen.

Je zult zien dat een mens die niet roddelt, niet praat wanneer het niet
nodig is, niet onnodig aanwezig is en wanneer er foute dingen worden
gesproken onderling/geroddelt wordt/vergeten te bidden enzovoorts enzovoorts
en jij spreekt zullen mensen ongelofelijk aandachtig naar je luisteren,
omdat ze voelen wanneer je spreekt..Omdat ze weten wanneer je spreekt spreek
jij de waarheid, wanneer jij dan spreekt tot hun om te gaan bidden zullen
zij dit doen, omdat elke letter die jij dan spreekt wordt gevoeld met een
traan omdat jij dat tijdens het bidden ook deed..

Er is geen goeie daad datj e doet dat Allah subhana wata hala niet ziet,
maar een daad doe je niet voor jezelf een daad doe je voor een
ander..Wanneer iemand imaan heeft spreekt het woorden met liefde, doet het
daden met liefde en maakt fouten met een schuldgevoel..Want mn zusters en
broeders iedereen maakt fouten in deze wereld..Maar fouten tot een bepaalde
grens maar je gebed vergeten te verrichten of niet verrichten is geen fout,
dat is een zonde..Stel je voor mn zusters en broeders jij staat muziek te
luisteren en Allah subhana wata hala staat boven jou en ziet de minuten voor
bij gaan, ziet aan de andere kant van Zijn ogen mensen bidden met tranen in
hun ogen, spreken alsof het hun laatste woorden zijn, kijken alsof het hen
laatste oogkijk is en jij..jij zit te msnnen, muziek te luisteren en met
jongens en meisjes te praten. Wanneer een vriendin of vriend jou helpt
wanneer je het thuis moeilijk hebt bedank je die 1000 keer op een dag, maar
Allah subhana wata hala die jou je leven heeft gegeven, jou hart gegeven
heeft om te voelen, jouw ouders heeft gegeven om je op te voeden, jouw
vrienden heeft gegeven om überhaupt te bedanken en Hem gedenk jij geen één
keer per dag.. ik zeg je vanuit me hart en traan schaam je..Schaam je
tegenover je Rab.
Waarom neem jij een vriend mn zuster?? Je hebt er nog maar 2 of 3 gehad
vergeleken met al die andere meisjes die al 10 hebben gehad?
In Allah subhana wata hala’s ogen ben jij net zo ver op de grens als de
meisjes die al 100 hebben gehad, want hoeveel jij hebt gehad doet er niet
toe het gaat erom dat jij ze hebt gehad.. Geen een jongen respecteerd je
wanneer je buiten om je huis met hem afspreekt, wanneer je hem jou laat
aanraken zonder verloofd of getrouwd te zijn, wanneer jij zegt tegen hem dat
je van hem houdt terwijl hij achter je rug naar andere meisjes kijkt..
Liefde is geen vlinders in je buik broeders en zusters, liefde is geduld..
Wanneer een jongen of eenmeisje wacht op je totdat je met hem of haar mag
trouwen, dat is liefde..

Wanneer diegene je niet wil aanraken omdat het haram is, dat is degene die
om je geeft
Wanneer diegene je niet zonder je ouders wil afspreken , is degene die je
respecteerd.. Want let erop mn zusters en broeders wanneer jij hand in hand
loopt met je vriend/in, wanneer jij je vriend/in kust, staat Allah subhana
wata hala tussen jullie in NAAR JULLIE TE KIJKEN!!!
Hebje schaamte mn broeders en zusters…naar de discotheek gaan terwijl mensen
elk moment dat jij een stap zet om te dansen mensen gedood worden voor hun
kinderen, wanneer jij je geld verspilt aan een etentje met je vrienden er
mensen geslagen en gemarteld worden om 1 euro per dag te verdienen..

Neem nooit genoegen met wat je doet, tot wat je KAN doen..En een mens kan
genoeg doen in deze wereld als het alleen maar aan zijn wil ligt.
Zoals één van onze Profeten, Sala lahoe haliyhie wa salam, eens zei: In de
wereld is er zoveel kennis als de vergelijking met de hoeveelheid water in
de zee. Neem een kopje en schenk hier het water in vanuit de zee, zoveel kan
een persoon kennis bevatten van zoveel dingen in de wereld.
Vergelijk jezelf niet met de slechten, vergelijk jezelf met de goeien..dan
zul je zien dat je in deze wereld nog heel veel schuldgevoelens te bekennen
hebt en nog heel veel daden te doen hebt..

Mn broertjes en zusjes neem niet genoegen met deze brief als woorden die je
even in je ogen laat schijnen, maar neem dit in je hart en laat het
spreken..

Stuur dit door aan alle moslims en moslima's zodat ze inshaAllah kunnen
voelen wat ik voel.. De schoonheid van de islam
[list=]AfbeeldingBaby'sWhayDoYouCry?Afbeelding[/list]
Avatar gebruiker
Miiss__M0sliimA__
 
Berichten: 28
Geregistreerd: 19 maart 2008 23:11
Moslim(a): ja


Keer terug naar Verhalen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 52 gasten

cron